• Inschrijven

    Inschrijven

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Het seizoen loopt van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025.
2. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.

Aanmelding/toelating/deelname

3. Aanmelding voor de gemeente Laarbeek/Helmond en omstreken via www.renevandelaar.com. Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.
4. Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
5. Toelating geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
6. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een wachtlijst aangemaakt.
7. Kandidaten op de wachtlijst worden met voorrang toegelaten.
8. De leerling/betaling plichtige dient bij verhuizing of andere belangrijke wijzigingen deze informatie schriftelijk/per email door te geven.

Tarieven/betaling/annulering/restitutie

9. De lesprijs wordt telkens per seizoen vastgesteld. De richtlijn van de vrije KNTV is bepalend voor de tariefsverhoging.
10. Voor kinderen/jeugdigen en volwassenen gelden verschillende tarieven. Onder kinderen/jeugdigen wordt verstaan tot 21 jaar (peildatum 1 augustus). Onder volwassenen wordt verstaan vanaf 21 jaar (peildatum 1 augustus).
11a. Voor Laarbeek geldt dat die leerlingen in aanmerking komen voor subsidie die op 1 september de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
11b.Voor latere inschrijvingen uit Laarbeek bestaat het risico dat het subsidieplafond welk is bepaald door de gemeente Laarbeek, gedeeltelijk of geheel is bereikt en derhalve gedeeltelijk- of geen recht bestaat op het krijgen van subsidie. Het verminderde subsidiebedrag komt dan extra ten laste van de betaling plichtige.
12. Bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het gehele lesbedrag.


Tussentijds beëindigen van een cursus

13. In het eerste lesseizoen is tussentijds beëindigen van de pianoles niet mogelijk. Er is ook geen
restitutie mogelijk. Uitzondering hierop is als de leerling langdurig ziek is of dat er sprake is van een verhuizing buiten de omgeving van Laarbeek. Er geldt dan een opzegtermijn vanaf de 1e dag van de volgende kalendermaand vanaf datum
binnenkomst mail. Na het eerste lesseizoen is het mogelijk om tussentijds de pianoles te beëindigen.

Voorwaarden uitschrijven
Dit dient u schriftelijk te melden via renevandelaar15@gmail.com
Hiervoor geldt dat de datum van binnenkomst per mail als leidend gebruikt wordt. Er geldt dan 1
maand opzegtermijn vanaf de 1e dag van de volgende kalendermaand vanaf datum binnenkomst mail.
U wordt op het einde van het lesseizoen automatisch doorgeplaatst naar het volgend lesseizoen, als u zich wilt uitschrijven dient u dit kenbaar te maken via de mail renevandelaar15@gmail.com Bij her inschrijving tijdens het
lopende lesseizoen betekent dit dat u achteraan op de wachtlijst komt.

14. Indien een leerling zich in de loop van het seizoen inschrijft wordt het lesgeld evenredig in rekening gebracht, vanaf de eerst gevolgde les (zie voor de toekenning van de subsidie voor Laarbeek www.laarbeek.nl)
15. Bij ziekte of afwezigheid wordt geprobeerd vervanging te regelen of wordt geprobeerd de les in een later stadium in te halen. Als dit niet lukt, komt de les alsnog te vervallen. Uiteraard wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht over eventuele uitval van lessen.
16. Als er lessen door toedoen van de docent komen te vervallen (lessen die zijn vervangen gelden als gegeven lessen) zal de docent in eerste instantie proberen deze in te halen. Lukt dat niet dan krijgt u aan het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen. Als u zelf verhinderd bent en deze les niet kan worden ingehaald, dan is er geen recht op restitutie.
Wijze van Betaling.
17. Voor de wijze van betaling bestaat een keuze (zie het inschrijvingsformulier).
18. Bij inschrijving vanaf januari in het seizoen (zie 1.) kan alleen nog in één- of twee termijnen worden betaald,  vanaf maart in het seizoen (zie 1.) in één keer.
19. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het bedrag wordt met €7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het verhoogd met €22,50. Indien betaling (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders/verzorgers/leerling. Bij het niet of tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het dan openstaande bedrag (het oorspronkelijke bedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde seizoen worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.
20. De lesgelden zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld
21. Voor volwassenen vanaf 21 jaar moet wettelijk 21% BTW over het lesgeld berekend worden. Leerlingen die tijdens het seizoen (zie 1.) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen dit afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.
22. Ondergetekende van het inschrijfformulier verklaart bekend en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Sociaal minimum inkomen
Wil u uw kind graag inschrijven voor pianoles maar u heeft daar niet de financiële middelen voor, dan kunt u een financiële compensatie aanvragen bij Stichting Leergeld Gemert. Wilt u hierover meer informatie dan bezoek de website www.leergeldgemert.nl

Lesuitval door calamiteiten en overmacht

Bijzondere omstandigheden:
In maart 2020 is Nederland geconfronteerd met corona. Verregaande maatregelen werden genomen om het virus zoveel mogelijk in te dammen, zoals de loc down waardoor de pianolessen op de verschillende locaties stilgelegd zijn, Pianolespraktijk René van de Laar neemt in dergelijke situaties (corona is een voorbeeld) besluiten op basis van overheidsinformatie, het belang van cursist én docent in acht nemende. Pianolespraktijk René van de Laar behoudt zich het recht om, indien de situatie daarom vraagt, lessen op een andere manier aan te bieden. Indien de lessen daarmee op een gelijkwaardige wijze aangeboden kunnen worden is restitutie van lesgeld niet aan de orde.

Logo
Koudemaas 15
5735 CW
Aarle-Rixtel
Email
info@renevandelaar.com
Telefoon
+31 (0)6 2895 7468
Epta